0374.600.601

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR


Vă aducem la cunoștință că în conformitate cu art. 13 și 14 din Regulamentul UE nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (în continuare „Regulamentul privind protecția datelor”) Prestatorul va proceda la prelucrarea datelor personale în conformitate termenii și condițiile prezentei Politici privind protecția datelor și în acord cu legislația în vigoare.
1. OBIECTUL PRELUCRĂRII
1.1. Prestatorul prelucrează:
a) datele personale de identificare ale Beneficiarului, precum nume, prenume, data nașterii, locul nașterii, vârsta, cetățenia, seria, numărul și emitentul cărții de identitate, codul numeric personal, data expirării cărții de identitate, adresă, e-mail comunicate cu ocazia încheierii Contractului de prestării servicii;
b) datele financiare ale Beneficiarului, precum date referitoare la situația financiară și personală a Beneficiarului, la preferințele și obiectivele acestuia, date referitoare la produse de tip credit solicitate/acordate Beneficiarului, date referitoare la evenimente care apar în perioada de derulare a produsului de tip credit (cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinanțarea, darea în plată, cesiunea contractului de credit, cesiunea creanței, etc.), date referitoare la relațiile cu alte conturi (cum ar fi informații la produse de tip credit la care Beneficiarul are calitatea de codebitor și/sau garant), date referitoare la insolvență și numărul interogărilor efectuate de Participanți pentru Beneficiar și orice alte asemenea date oferite de Beneficiar în vederea realizării obiectului prezentului Contract.
2. SCOPUL PRELUCRĂRII
2.1. Datele personale sunt prelucrate pentru următoarele scopuri:
a) executarea obligațiilor derivate din prezentul Contract (i.e. acordarea de asistență șa întocmirea dosarului de credit, identificarea celor mai bune oferte de creditare în raport de profilul și scorul de creditare al Beneficiarului, menținerea legăturii cu ofițerul de credite al Creditorului cu privire la stadiul dosarului de credit, transmiterea către Beneficiar a oricăror cereri de prezentare a unor documente suplimentare din partea Creditorilor, etc.);
b) gestionarea plăților;
c) îndeplinirea obligațiilor contabile, administrative, fiscale, precum și a altor obligații legale privind executarea serviciilor solicitate în temeiul prezentului Contract;
d) gestionarea relațiilor cu autoritățile și entitățile publice în scopuri legate îndeplinirea obligațiilor legale.

3. MODALITATEA DE PRELUCRARE
3.1. Prelucrarea Datelor personale se realizează prin operațiunile indicate la art. 4 pct. 2 din Regulamentul privind protecția datelor cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea Datelor personale.
3.2. Datele personale vor fi supuse atât prelucrării obișnuite, cât și prelucrării electronice/automate.
3.3. Prestatorul va prelucra Datele persoanele pe durata necesară îndeplinirii scopurilor menționate mai sus și, în orice caz, nu mai mult de 10 ani atunci când prelucrarea se face în scopuri contractuale.
4. ACCESUL LA DATE
4.1. Datele personale vor fi accesibile în scopurile prevăzute la art. 2.1. din Politica privind protecția datelor:
a) Angajaților, colaboratorilor, afiliaților, în calitatea lor de responsabili interni de procesare sau administratorilor sistemului;
b) Către companii terțe sau alte entități (de exemplu: Creditori, alte companii care se află în relații contractuale cu Prestatorul, societăți profesionale care oferă activități de asistență și consultanță pentru Prestator).
5. COMUNICAREA DATELOR
5.1. Chiar în lipsa consimțământului expres, Prestatorul va putea comunica datele în scopurile prevăzute la art. 2.1. din Politica privind protecția datelor la: acele entități către care comunicarea este obligatorie atât prin lege, cât și pentru realizarea scopurilor anterior menționate. Entitățile anterior menționate vor prelucra aceste date în calitatea lor de operatori independenți.
6. TRANSFERUL DE DATE
6.1. Prestatorul nu transferă Datele personale ale Beneficiarului în străinătate. În cazul în care, totuși, se ivește o situație de acest gen, Beneficiarul va fi informat în prealabil despre această operațiune pentru a se respecta cerințele de transparență și legalitate impuse de lege.
7. FURNIZAREA DE DATE ȘI CONSECINȚELE REFUZULUI
7.1. Furnizarea Datelor persoanele în scopurile menționate la art. 2.1. din Politica privind prelucrarea datelor este obligatorie. În lipsa acestora Prestatorul nu poate garanta prestarea serviciilor în temeiul prezentului Contract.

8. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
8.1. Beneficiarul , în calitate de persoană vizată, are următoarele drepturi:
a) de a obține confirmarea faptului că se prelucrează sau nu Datele personale, chiar dacă acestea nu sunt înregistrare încă;
b) dreptul de a solicita accesul la sau copii ale Datelor personale pe care Prestatorul le procesează;
c) dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau instanțelor competente;
d) în cazul în care au fost divulgate Datele personale, Prestatorul comunică Beneficiarului orice rectificare sau ștergere a Datelor personale sau restricționare a prelucrării efectuate, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;
e) de a obține informații cu privire la:
• originea Datelor personale;
• scopurile și modalitățile de prelucrare a Datelor personale;
• categoriile de Date personale vizate;
• acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate Datele personale sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
• destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate.
f) de a obține:
• Datele personale care o privesc și pe care le-a furnizat Prestatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat;
• rectificarea oricăror inexactități cu privire la Datele personale (i.e. actualizarea, completarea sau integrarea Datelor personale);
• dreptul de a solicita, pentru motive legitime și în măsura posibilă prin raportare la obligațiile legale: ștergerea Datelor personale pe care Prestatorul le procesează și/sau restricționarea procesării Datelor personale;
g) de a se opune, în totalitate sau parțial:
• pentru motive legitime, procesării Datelor personale.
9. MODALITATEA DE EXERCITARE A DREPTURILOR
9.1. În orice moment, Beneficiarul își poate exercita drepturile trimițând un e-mail la office@creditulm.eu sau o solicitare scrisă la sediul Prestatorului din Str. Prașilei nr. 94, Sector 4, București.
10. OPERATORUL DE DATE
10.1. Operatorul prelucrării este SC ADVANCED FINANCIAL SOLUTION S.R.L, persoană juridică română cu sediul în București, str. Prasilei nr. 94, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1814/2016, CUI 35620935, e-mail office@creditulm.eu titulară a mărcii MAGAZIUNUL DE CREDITE® înregistrată în Registrul mărcilor sub nr. 152631.